دوره و شماره: دوره 17، شماره 58، زمستان 1392، صفحه 1-150