دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، بهار 1385، صفحه 1-272 
8. نعل باژگونه

صفحه 114-138

10.22054/ltr.2006.6366

باقر صدری نیا؛ ابراهیم رنجبر