نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله نگارند. ابتدا به بررسی تاریخچه ی پلورالیزم در غرب و در جهان اسلام پرداخته است؟ آنگاه ضمن بررسی حوزه ها و کاربردهای مختلف پلورالیزم و ارائه ی یک تقسیم بندی جاید از آن تحت عناوین ا - پلورالیزم رفتاری در ماهیت صرفآ فلسفی آن متوقف نمانده و از منظری نوین و زاویه ای دیگر بدین مبحث و مو ضوع نگریسته است؟ در این مقاله ریشه های این تفکر و اندیشه در گونه ها و نمودهای تکثرگرایانه ی عارفان این دیار سخن به میان آمد. است. مبحث پلورالیزم که در فارسی به ،<تکثر و چندگانگی،، ‌ «،آیین کثرت و کثرت گرایی،، تعبیر می شود )فرهنگ معاصر ٧۵ ( ٦ (، در شکل و ماهیت کنونی آن مبحثی جدید به شمار می آید کیان~شی ٧٦ (. ٠ ر طی سالهای اخیر، بهد لیل اهمیت این موضوع و نقش سترگ آن در تحولات

عنوان مقاله [English]

Pluralism and mystical literature

نویسنده [English]

  • mehdi rahimi

چکیده [English]

In this article, the author studies the history of Pluralism in the west and Islamic world. Then he has a look on the scopes and applications of Pluralism and gives a new classification for it: 1- Behavioral Pluralism 2- Cognitive Pluralism He extends his philosophical thoughts and offers a novel point of view on this topic.