ادبیات تطبیقی و مفهوم امروزی ان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نزدیک به دو قرن است که از پیدایش دانش ، ادبیات تطبیقی ،، در جهان دانش و اندیشه می گذرد. در این مدت منتقدان موافق و مخالف زیادی را در دامن خود پروده است، در دانشگاهای بسیاری از کشورها کرسی ادبیات تطبیقی بنیان نهاده شد. است و با وجودآن که تبیین مفهوم ادبیات تطبیقی وقت و نیروی فراوان مصرف کردند اما بحث و مجادله ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و هنوز هم مفهوم واحدی از ادبیات تطبیقی که آگاهان و علاقه مندان را خرسند کند به دست نیامده است، اندیشمندان و منتقدان کشورهایی که دارای ادبیات ریشه دار و پربار هستند، در کنار این تلاش ها از این دانش نوعبرای ترویج اندیشه و آثار ادبی خود بهرهها گرفتند شاعران و نویسندگان را را به ملت های دیگر شناساندند و از اندیشه و آثار و چهره .های ادبی ملت های دیگر در جهت بارورتر کردن ادبیات و فکر و فرهنگشان سودها بردند، به نظر می آید که گستردگی قلمرو دانش ادبیات تطبیقی از یک سو ونوع نگرش ملت ها به ادبیات و برداشت از آن و تفاوت های فکری و فرهنگی از سوی دیگر موجب شد. است که رسیدن به تعریف و مفهومی واحد از ادبیات تطبیقی نزدصاحب نظران دشوار باشد، این مختصر نه برای گر هگشایی از این معضل _ که البته به مجای خود لازم و سودمند است _ بلکه کوششی است به حد وسع، که این روند را بر اساس پارهای نظریه ها و با توجه به دو رویکرد متفاوت در عرصه ی پژو هش های تطبیقی ترسیم میکند.   مضامین مشترک میان مسعود سعد و ابوفراس حمدان

عنوان مقاله [English]

Comparative literature and its new defintion

نویسنده [English]

  • mansour pirani
چکیده [English]

Research on compartive literature dates back to around two centuries ago, and has led to extensive debates among scholars and critics. Despite tremendous efforts there is no consensus between researchers as to the definition of this field. However, different nations have succeeded to introduce the literary heritage of their own to the world. In this paper, we do not intend to give a precise definition , but try to highlight the trend of comparative literature development in the light of two distinctive approaches in the area.