نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

میان شعر حافظ و کلام غیبی قران پیوستکی وجود دارد و این پیوستکی تنها در پیوندهای لفظی و معنایی خلاصه نمی گردد بلکه فراتر از آنها اسلوب بین بیانی و ساختار زبانی را نیز در بر می گرد. نوشتار حافظ سعی دارد آثار و نشانه های ساختار زبان و فنون بلاقی فنون کریم را در صورت و ساختمان غزل حافظ بررمی نماید. موضوعات عمده بحث عبارتند از : شیوهبیان و ترکیب کلام ، تنوع موضه ع در محور افقی تعدد وجو ه معانی، صحنه های زبان حافظ، تصویر سازی بیانی در شعر حافظ از قبیل : تشبیه، استعار.، تمثیل، ارسال المثل با بهره جویی از آیات قرآن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Blessings of Quran and method of expression in Hafez poems

نویسنده [English]

  • mir jalil akrami

چکیده [English]

There is an relationship between Hafez poems and Quran. This relationship is not limited to literal and semantic aspects. Going beyond these links, it also includes method of expression and linguistic structure. The present article attempts to explore traces and signs of linguistic structure and rhetoric of holy Quran in the form and structure of Hafez lyrics. The main issues discussed here consist of the frame of discourse, method of expression, variety of topics in horizontal axis, multiplicity in meaning aspects, images of life, and harmony in letters and tone of expression, arrangement of opposite elements viz-versa. Quran and Hafez discourse, expression image making in Hafez poems such as simile, metaphor, allegory, parables drawing on Quranic verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Hafez
  • method
  • similarity
  • Rhetoric