نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعه و تحقیق ر زبان و فرهنگ و تاریخ ملتها به منظور استغاده از ثمرات عقول و افکار و آثار و نقد و مقایسه آنها یکی از اهداف و زمینه پزوهش ادبیات تطبیقی است که می تواند در جیت انتقال ذوق و احساس و عواطف و خرد انسانها و ملتها به یکدیگر به منظور ایجاد ارتباط و پیوند میان اندیشه ها و ذوقها و درک و فهم و تاثیر متقابل فرهنگها نقش آفرین و . ابوفراس حمدان گوینده و سراینده رومیات در زبان عربی و کوشش در مقایسه مضامین و موضومحات مشترک و همانندی و شباهت زندگانی این دو شاعر گرفتار و در بند امکان و بالنده باشد

عنوان مقاله [English]

Common themes between Masoud Sa'd Salman and Abu Faras Hamdan

نویسنده [English]

  • mohsen ra'i

چکیده [English]

One of the goals of comparative literature is to investigate the common and different aspects of cultural and historical background of people to better discover the connection between nations and civilizations. This paper compares the similarities in life and Poetry of the two Iranian & Arbic poets Sa' d Salman & Abu F oras Hamdan both imprisoned for long period of time.