نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه ایذه

2 هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

محی الل ین عربی یکی از بزرگان محرفان اسلامی است که وی را پدر عرفان اسلامی نیز گفته اند. ه ژ در سال ٦٣٨ )_ .ق( وفات یافت و تقریبا همه عرفای بعد از وی از آثار او متاثر بوده اند . محی الدین مانند سایر عرفای سنی مذهب به فقه اهل سنت عمل می کرد ٠ است ولی مطالعه آثار وی بیانگر تفکر شیعی اوست. به طوریکه به امامت اهل بیت علیهم السلام به کرات در جای جای کتاب عظیم خودیعنی فتوحات مکیه اشاره کرده. است و نیز ذر فصوص الحکم و شجرهالکون در این زمینه اشاراتی دارد بدان که ولایت همان محیط عامه و دایر. کبری اسمت که خدا هر که را بخواهد انتخاب می کند که نبوت و رسالت از احکام ولایت اند. محی الدین در ادامه گفتار خود ٠ ولایت عظمی را متعلق به رسول اکرم ص( م‌یداند که وی قطب عالم امکان و قطب الاقطاب هستی است.از ید او قطب عالم هستی حقیقت محمدیه صلی اثه علیه و آله است که قبل از رسالت وی این قطبیت و حقیقت محمدی در انبیا قبلی تجلی کرد ه بوده است و بعد از زمان رسالت ختمیه به اقطاب است وی انتقال یافته است.

عنوان مقاله [English]

Comparison of the thesis of Imamate from Mohiyeddin Arabi, Shabestari, Attar and Allame Tabataba'I Perspectives

نویسندگان [English]

  • mohammadreza kamali baniani 1
  • yousef nayeri 2

چکیده [English]

Mohiyeddin Arabi is one of the greatest religious figures who has been called the father of Islamic mysticism. He died in b 3 8 A . H. and had a tremendous influence on the mystics of his time . Although he was Sunni, his works reflect his Shiite outlooks, for instance, he has frequently referred to Shiite Imams and their leadership (Imamate) in his book "F otouhat-e Makkiyah".