مقاله پژوهشی
بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق بر اساس طرح سراسربین فوکو

حبیب‌الله عبّاسی؛ لیلا پیغمبرزاده

دوره 20، شماره 70 ، اسفند 1395، صفحه 7-27

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.7155

چکیده
  متن‌ها محصول اجبارهای اجتماعی و زبانی‌اَند، به همین دلیل قواعد بازی را باید در کارکردهای نهادی یافت که تولیدکنندة گفتمان است.بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان نشان می‌دهد که متن تولیدشده در اواخر امپراطوری سلجوقی، بازتاب مجموعه‌ای از گفتمان‌های حاکم در سراسر عصر سلجوقی است. مناسبات قدرت و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه

حسین حسن رضایی؛ عبدالرّضا سیف

دوره 20، شماره 70 ، اسفند 1395، صفحه 29-45

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.7156

چکیده
  با آنکه حماسه‌ها، از جمله شاهنامه، دنیای جنگ و نبرد هستند، امّا در آنها از عواطف و احساسات فردی نیز می‌توان نشان یافت. از این رو، هرچند حجم داستان‌های عاشقانة شاهنامة فردوسی در مقایسه با حجم کلّ آن اندک است، امّا اگر حماسة بزرگ ملّی ایران از این تعداد داستان عاشقانه خالی می‌بود، گویی کمال فعلی خود را نمی‌داشت. فردوسی که در شاهنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارکردهای روایی گفتگو در حکایت‌های بوستان

علیرضا محمّدی کله‌سر؛ اعظم ابدالی

دوره 20، شماره 70 ، اسفند 1395، صفحه 47-71

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.7157

چکیده
  در بررسی حکایات کهن فارسی، گفتگو معمولاً به‌عنوان عنصری داستانی در کنار دیگر عناصر مورد توجّه قرار می‌گیرد، در حالی که نقشی ساختاری و روایی نیز برای آن می‌توان در نظر گرفت. بوستان سعدی از متونی است که بیش از دیگران کارکردهای روایی گفتگو را به نمایش گذاشته است. هدف مقالة حاضر نیز بررسی این کارکردها و تبیین رابطة آن‌ها با اهداف تعلیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ریخت‌شناسی افسانة ماهان مصری بر اساس نظریّة ولادیمیر پراپ

سیّد مرتضی میرهاشمی؛ زهرا سعادتی‌نیا

دوره 20، شماره 70 ، اسفند 1395، صفحه 73-89

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.7158

چکیده
  هفت‌پیکر، اثر گرانسنگ نظامی گنجوی، از شاهکارهای ادب غنایی است و افسانة ماهان مصری یکی از افسانه‌های این اثر است که از نظر ساختاری شباهت‌های بسیار به قصّه‌های پریان دارد. نظریّة ریخت‌شناسی ولادیمیر پراپ از جمله نظریّاتی است که با استفاده از آن می‌توان به رده‌بندی داستان‌ها و افسانه‌ها بر اساس فرم و ساختار آن‌ها پرداخت. بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خسرو و شیرین قاسمی گنابادی و مقایسة آن با خسرو و شیرین نظامی (با معرّفی نسخة قاسمی)

حمیدرضا قانونی؛ مجید امینی

دوره 20، شماره 70 ، اسفند 1395، صفحه 91-116

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.7159

چکیده
  قاسمی گنابادی از شاعران قرن دهم هجری و معاصر شاه اسماعیل و شاه تهماسب صفوی است. وی یکی از نظیره‌گویان موفّق است که به شیوة نظامی منظومه‌هایی دارد و در آن‌ها به پیروی از آثار نظامی گنجوی پرداخته است. در سخن او، تأثیر مستقیم نظامی و پیروان او، به‌ویژه جـامی و هاتفی آشکار است. از آثار او می‌توان شـاهنامة نوّاب عالی، لیلی و مجنون،  خسرو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شاهنامه در تاریخ وصّاف

یحیی کاردگر

دوره 20، شماره 70 ، اسفند 1395، صفحه 117-141

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.7160

چکیده
  شاهنامة فردوسی یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای ادب فارسی است که نگاه سرایندگان و نویسندگان بسیاری را به سمت و سوی خود کشانده و آنان را از ظرفیّت‌های بی‌شمار خود بهره‌مند ساخته است. در کنار تقلیدهای نه چندان موفّق از این اثر، تضمین ابیات و بهره‌گیری از حال‌و‌هوا و فضای حماسی آن در غالب آثار ادب فارسی به چشم می‌خورد. یکی از آثاری که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن)

منوچهر تشکری؛ محمود رضایی دشت‌ارژنه؛ قدرت قاسمی‌پور؛ مریم بخشی

دوره 20، شماره 70 ، اسفند 1395، صفحه 143-168

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.7163

چکیده
  بیژن نجدی از داستان‌نویسان پرآوازة معاصر است که حاصل تراوش‌های قلم او شگفتی و تحسین مخاطبان عام و خاصّ ادبیّات داستانی را برانگیخته است. به کار بستن خلاّقانة تمهیدهای شکل‌گرایانه‌ای همچون تلفیق امکانات نثر و نظم در نحوة به‌کارگیری زبان، پیچیده‌سازی ساختار روایی به واسطة کاربست روایات ذهنی و نیز بهره‌جویی از شگردهای گسست در ...  بیشتر