دوره و شماره: دوره 19، شماره 66، اسفند 1394، صفحه 1-222 

مقاله پژوهشی

طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی

صفحه 7-36

داوود اسپرهم؛ علی سلیمانی