دوره و شماره: دوره 19، شماره 65، پاییز 1394 
3. تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی

صفحه 79-99

علی‌اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه زُلیکانی