دوره و شماره: دوره 19، شماره 64، شهریور 1394، صفحه 1-206 

مقاله پژوهشی

روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ادبی

صفحه 7-29

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ

صفحه 31-53

محمّدحسن حسن‌زاده نیری؛ یاسر دالوند


ساختار قصّه در قصص‌الأنبیاء کسایی

صفحه 55-81

کاظم دزفولیان؛ غلامرضا  رفیعی