دوره و شماره: دوره 19، شماره 63، خرداد 1394، صفحه 1-198 
خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو

صفحه 161-180

بهنام میرزابابازاده فومشی؛ آدینه خجسته پور