دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 1-184