دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، تابستان 1393، صفحه 1-189 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختاری رمان اهل غرق

صفحه 7-23

تیمور مالمیر؛ علیرضا ناصر بافقی


4. بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج

صفحه 73-103

علی  گنجیان خناری؛ محمّدهادی  مرادی؛ بیژن کرمی میرعزیزی؛ سمیّه‌السّادات  طباطبائی


6. بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

صفحه 125-144

محمّد  بهنام‌فر؛ اکبر شامیان ساروکلایی؛ زینب طلایی


7. تحلیل جامعه‌شناختی شخصیّت در رمان بادبادک‌باز

صفحه 144-173

زینب نوروزی؛ علیرضا  اسلام؛ سیّد علیرضا جعفری