دوره و شماره: دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 1-120 
واقعه و مقبل اصفهانی

صفحه 41-57

سیّد علی‌اصغر  میرباقری‌فرد؛ احمد آصف