دوره و شماره: دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 1-120 
واقعه و مقبل اصفهانی

صفحه 41-57

سیّد علی‌اصغر  میرباقری‌فرد؛ احمد آصف


نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی

صفحه 147-173

امین رحیمی؛ سیّده زهرا موسوی؛ مهرداد مروارید