دوره و شماره: دوره 14، شماره 43، بهار 1389، صفحه 1-150