دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، تابستان 1389، صفحه 1-150