دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، تابستان 1379، صفحه 1-57