دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، دی 1381، صفحه 1-190