نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

نکات عمده مقاله، تعریف واژه «مکتب ادبی- هنری» و بررسی عناصر و عواملی است که در پیدایش یا افول مکتب هایی ادبی موثر می باشند. با توجه به نظرات منتقدان می توان نتیجه گرفت که علی رغم اختلاف نظر بین منتقدان در مورد عنوان های مکتب های ادبی- هنری، روی همرفته مطالعه مکتب های ادبی می تواند به درک و شناخت ویژگی های ادبیات دوره های مختلف کمک نماید. در مورد شرایط پیدایش مکتب ها نیز بین منتقدان اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ در حالیکه عده ای شرائط اجتماعی- سیاسی را در پیدایش یا افول مکتب ها موثر می دانند، برخی بر نقش افکار یا تئوری های فلسفی- علمی تاکید می کنند و تعدادی هم تغییر و تحول مکتب ها را ناشی از فرسودگی درونی عناصر ادبی می دانند. می توان گفت که هیچ یک از این عوامل به تنهایی باعث پیدایش یا افول یک مکتب نمی شود، ولی مجموعه ای از آنها می تواند در جابجایی مکتب ها موثر باشند. علاوه بر آن، نقش هریک از این عوامل یا عناصر در مورد مکتب های مختلف متفاوت بوده است. میزان پایبندی نویسندگان و هنرمندان به اصول مکتب های متفاوت نیز موضوع دیگری است که مقاله به آن می پردازد. در مکتب هایی چون نئوکلاسیسم، رئالیسم و ناتورالیسم بطور کلی میزان رعایت اصول مکتب ها بیشتر از مکتب هایی چون رمانتیسم، سمبولیسم یا سوررئالیسم است. یکی از دلایل این تفاوت را احتمالاً باید در میزان تاثیر تئوریهای فلسفی و سیاسی بر این مکتب ها پی گرفت. علاوه بر آن، نویسندگان بعضی از مکتب ها برای خود آزادی عمل متناسب با رسالت خود بعنوان نویسنده قائل بودند و این آزادی عمل طبعاً با پیروی از اصول مکتب ها در تضاد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rise and Decline of Literary Schools

نویسنده [English]

  • manuchehr haghighi

چکیده [English]

The paper deals mainly with the definition of the term "literary schools" and the factors or elements that contribute to the rise or decline of a literary school. Considering the opinions expressed by various critics, one can conclude that despite discrepancy of opinion among critics on the name or label of literary schools, study of literary schools and movements can be helpful in the understanding and appreciation of different literary periods. Concerning the factors influencing the rise or decline of a -literary -school,: there , is no unanimity among critics. While some critics rega�4, socio-political factors as the most influential in the rise or decline of a literary school, others emphasize the role of philosophical and scientific theories; still others attribute the change of literary schools to literary causes. One may say that a combination of several factors rather than any single factor may bring about the rise or decline of a literary school. The extent of writers' commitment to the principles of literary schools varies in different schools. In realism, neo-classicism and naturalism the degree of commitmentseems to be higher than those of rumnnticisrn, svmbnlism of surrenlism