تخفیف مصوت های بلند و کوتاه در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

زبان همانند هر پدیده ای همواره دست خوش تغییر است، این تغییر در ابعاد مختلف زبان بویژه در ساختار واژگان و جمله صورت عینی تری دارد. دلایل تغییر و دگرگونی واکهای زبان بسیار و رسالت این مقاله خارج از تبیین است. نظریه اقتصاد زبانی یکی از مهمترین علل تغییر است. بحث تخفیف کلمات زبان فارسی نیز از مقولاتی است که تغییرات واژگانی زبان را مورد بحث قرار می دهد. اگرچه در حوزۀ مذکور کمتر قلم زده شده است، اما تخفیف کلمات نمی تواند خارج از قواعد زبانی باشد؛ لذا در این مقاله سعی شده است که در حوزه صرفی زبان به قواعد تخفیف مصوت های کوتاه (اَ، اِ، اُ) و بلند (آ، ای، او) زبان پرداخته و متناسب آن قواعدی ارایه گردد. از آنجایی که بحث از قواعد زبان پیش از آن که توصیفی و انشایی باشد، تعطیلی و نیازمند شواهد است، در این مقاله به منظور تعمیم و استحکام قواعد ارایه شده بیشتر به نمونه ها پرداخته و از توصیف پرهیز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vowel shortening in persian

نویسنده [English]

  • abasali vafaei
چکیده [English]

All phenomena arc constantly changing and language is not an exception. This change in. different aspects of language particularly, lcxis and sentences is more tangible. Due lo many reasons these changes occur beyond the scope of the present article. "Economy" in language is one of the most salient factors contributing to changes. Vowel shortening in the Persian language is one of those categories concerned with changes in lexical items in language. Vowel shortening can not be considered as an exception to linguistic rules Although nor much has been written on this issue. Thus. this article attempts to both clarify and look for the rules describing the process of shortening in /a:l/i:/ and U among the ? vowels as well as txlJe! and among the short ones.