دوره و شماره: دوره 23، شماره 79، بهار 1398، صفحه 230-1 

مقاله پژوهشی

1. بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن

صفحه 30-7

10.22054/ltr.2017.9928.1361

مجید عزیزی هابیل؛ علی نوری؛ علی حیدری؛ سعید زهره وند