دوره و شماره: دوره 23، شماره 82، دی 1398، صفحه 1-238 

مقاله پژوهشی

استعاره‌های جهتی در آغاز شاهنامه

صفحه 7-34

10.22054/ltr.2020.39916.2596

میثم خاتمی نیا؛ محمدحسن حسن زاده نیری


تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان»

صفحه 89-114

10.22054/ltr.2019.39785.2592

طاهره صادق بیان؛ رضا صادقی شهپر؛ قهرمان شیری


بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد»

صفحه 139-166

10.22054/ltr.2018.20010.1797

حمیدرضا اکبری؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضائی