دوره و شماره: دوره 22، شماره 76، تابستان 1397 
7. بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت

صفحه 165-190

10.22054/ltr.2018.8837

رویا جدی تازه کند؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری