دوره و شماره: دوره 22، شماره 78، زمستان 1397، صفحه 1-292