دوره و شماره: دوره 22، شماره 77، پاییز 1397، صفحه 1-300 

مقاله پژوهشی

1. سبک‌شناسی انتقادی شعر شمس کسمایی

صفحه 7-33

10.22054/ltr.2018.9185

محمدمهدی زمانی؛ کورش صفوی


9. بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم

صفحه 211-234

10.22054/ltr.2018.9193

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی