نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

یکی از وجوه مهم تمایز عارفان از اهل شریعت، اهتمام آنان در طی طریق و سلوک است. در زمینة ویژگی‌ها و صفاتی که سالکان طریقت باید داشته باشند، عارفان بسیار سخن گفته‌اند و یا در آثار مکتوب خود، در فصل‌هایی معین به آن پرداخته‌اند. شمس تبریزی، عارف نامدار قرن هفتم نیز در این موضوع، سخنان مفصلی بیان کرده‌است. مشکل مهم در دستیابی به نقطه‌نظرهای شمس در این زمینه، مانند همة مسائل مطرح در مقالات، پراکندگی آرای او دربارة یک موضوع در بخش‌های مختلف کتاب است. در این مقاله، برای دستیابی به نظرات این عارف دربارة ویژگی‌ها و صفات لازم سالکان، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های شمس در باب این موضوع، از کلّ کتاب مقالات استخراج و ارائه گردیده‌است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shams e Tabrizi and sufis characteristics

نویسندگان [English]

  • Soheila Mosavi Sirjani 1
  • Sonia Farhang Farahi 2

1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, IRAN

2 Ph.D. Candidate of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, IRAN;

چکیده [English]

Abstract: فایل پس از ویرایش 97/2/30
One of the main differences between the mystics and those following the Sharia (orthodox law) is their interest in the holy path or the spiritual journey toward the truth. In the view of the mystics removing the veils between the veils between the servant and the ultimate truth, achieving the intuitive knowledge and the perfection of monotheism, is possible through this mystical journey.

There are many books, and papers by sufi saints that have addressed the characteristics and attributes that a disciple needs to have in order to reach the end goal.
Shams Tabrizi, the well-known sufi saint (1185-1248), has also talked about these concepts. However, there is a huge problem in accessing his views on these issues, as they are not gathered in a specific chapter _similar to other concepts in his book, al-Maqalat_ and are spread in different parts of the book.

In this article, this issue has been addressed and the related concepts have been separated from the al-Maqalat book, to have a better access to Shams Tabrizi’s views on characteristics and attributes of the seekers of the ultimate truth.

Keywords: Shams, Mysticism, Seeker

کلیدواژه‌ها [English]

  • "shams"
  • "gnostic doctrine"
  • "travelers"
  • "