دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، تابستان 1390، صفحه 1-150