دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 1-216