دوره و شماره: دوره 2، شماره 5.6، پاییز 1377، صفحه 1-167 

مقاله پژوهشی

1. دکارت و زبان شناسی

صفحه 1-19

10.22054/ltr.1998.6175

محمد دبیر مقدم


9. Background Knowledge and Translation Ability

صفحه 1-18

10.22054/ltr.1998.6314

پرویز بیرجندی؛ ررررررررر این زاده