دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1377، صفحه 1-137