نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از این مقدمه که جنبۀ سرگذشت و خاطره داشت بگذریم، این جانب برآن است تا مروری گذرا و سریع برآثار مکتوب استاد، توأم با ازریابی آنها داشته باشد. آثار مکتوب معروف استاد را می توان به سه بخش زیر محصور ساخت: الف- مجموعه مقالاتی که در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز انتشار یافته است ب- شرح معلقات سبع منتشر در سال 1348 ج- تاریخ ادبیات عرب از دورۀ جاهلیت تا عصر حاضر، منتشر در سال 1348 از آنجا که هریک از این بخشها طبیعت خاص خود دارد و بحث و بررسی جداگانه می طلبد، این گفتار به نقد و بررسی بخش نخست اختصاص می یابد و دیگر بخشها را به فرصتی دیگر وا می گذاریم.

عنوان مقاله [English]

Professor Trjany born and essays in quick look

نویسنده [English]

  • mohammad fazeli