دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1377، صفحه 1-197