دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، تابستان 1391، صفحه 1-150