دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، پاییز 1384، صفحه 1-238 
8. بررسی رویکرد روان شناختی در ادبیات

صفحه 156-166

10.22054/ltr.2005.6347

حسن دادخواه تهرانی؛ علیرضا محکی پور