نویسنده = جعفر فسایی
اسطوره، گفتمان معطوف به قدرت

دوره 27، شماره 97، مهر 1402، صفحه 269-297

10.22054/ltr.2021.55481.3174

جعفر فسایی؛ علی بلاغی اینالو؛ مسعود دوست پرور