نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

3 مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

رویکردهای غالب در مطالعه و نقد اسطوره‌ها غالباً بر نوعی پیش‌فرض ناظر بر خنثی بودن این گفتمان مبتنی است. در این میان می‌توان با گذار از چنین دیدگاه‌هایی و با خارج ساختن اسطوره‌ها از حالت تعلیق و مقید ساختن آنها به ساختارهای قدرت، برداشت و خوانش تازه‌ای از آنها ارائه داد. براین مبنا در مقاله حاضر نخست اسطوره آفرینش و اساطیر موازی آن، از حالت تعلیق جدا شده‌است و در چارچوب یک نوع ساختار قدرت قرار گرفته‌است، سپس منطق حاکم در این فرآیند تبیین گردیده و در نهایت به کارکرد چنین امری پرداخته شده‌است. نتایج حاصل از دریافت و تشریح برخی از آثار انتخابی در سنّت یونانی/ ایرانی بیانگر این مسأله است که عملکرد این روایت‌های اسطوره‌ای به تولید و بازتولید اندیشه‌های ذات‌گرایانه متعلّق به سنت‌های جبرگرا معطوف است که در گستره‌ای از رویکرد و کارکرد انتولوژیک تا ساز و برگی ایدئولوژیک برای سرکوب و سلب عاملیت از سوژه جریان یافته‌است. بنابراین نظام‌های اسطوره‌ای به دستمایه منطق ذاتگرایی، یک مرکز قدرت صورتبندی و به‌صورت محافظه‌کارانه تعرّض سوژه‌های انسانی به این مراکز را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Myth, A Discourse To Power

نویسندگان [English]

  • jafar fasaei 1
  • Ali Balaghi 2
  • masood doostparvar 3

1 .

2 Lecturer of Farhangian University

3 Lecturer of Farhangian University

چکیده [English]

The dominant approaches in the study and critique of myths It is based on a default presupposing the neutrality of this discourse.Among these can be the transition from such perspectives And by removing myths from suspension and binding them to They gave power to the framework, received a new reader.In the present essay, the original myth of creation and its parallel mythology has been suspended Within the framework of a kind of power structure So the logic of the ruling in this process is explained and eventually the function of such a thing is dealt with Been paid. The results of receiving and explaining some of the selected works in the Greek / Persian tradition represent this issue.Whose narrative deals with the production and reproduction of the inherent thoughts belonging to the deterministic traditions The mythical systems of the logic of inherent nature Has built a logic of power and And protects it from invading humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth "
  • natureism "
  • subject "
  • ,"
  • agency "