نویسنده = عباسعلی وفایی
ساختمان واژه‌‌عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه بر چند متن ادبی

دوره 26، شماره 92، تیر 1401، صفحه 87-109

10.22054/ltr.2021.56228.3202

هوشنگ مرادی؛ مصطفی گرجی؛ عباسعلی وفایی؛ فاطمه کوپا


بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت

دوره 21، شماره 73، مهر 1396، صفحه 29-52

10.22054/ltr.2017.8122

عباسعلی وفایی؛ داوود اسپرهم؛ رقیه کاردل ایلواری