دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، اسفند 1387، صفحه 1-146