دو واژة محلّ نظر در شاهنامه

عباسعلی وفایی؛ یاسر دالوند

دوره 20، شماره 67 ، خرداد 1395، ، صفحه 37-49

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2016.3951

چکیده
  مقالة پیش رو تلاش دارد تا با در نظر گرفتن اصل ِ«ضبط دشوارتر، برتر است» (lectiodifficlilior)1 و نیز با در نظر گرفتن «ضبط اقدم نسخ» و بررسی «اختلاف نسخه‌ها» به توضیح و تشریح واژة «مری» که از واژگان مهجور شاهنامه است، بپردازد. به همین منظور، به بررسی ضبط‌های گوناگون بیتی که این واژه در آن به کار رفته است، پرداخته‌ایم، سپس ...  بیشتر

تصحیح چند بیت از دیوان عمعق بخارایی براساس نسخه‌ای تازه یافته

احمدرضا یلمه ها

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، ، صفحه 173-183

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6554

چکیده
  امیرالشعرا شهاب الدین عمعق بخارایی از شعرای اوایل قرن ششم هجری در ماوراءالنهر است. دیوان این شاعر، نخستین بار در سال 1307 در چهل و چهار صفحه به گونه‌ای نابسامان و بازاری در تبریز به چاپ رسید. پس از این چاپ، استاد سعید نفیسی برخی از اشعار این شاعر را از مجموعه‌ها و تذکره‌های مختلف جمع آوری کرد و در 806 بیت از سوی کتابفروشی فروغی به چاپ رسانید. ...  بیشتر

موسیقی و خوانش اشعار رودکی

داوود اسپرهم

دوره 13، شماره 39 ، خرداد 1388، ، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2009.6482

چکیده
  در این جستار به دو نکته توجّه شده است: نخست، بررسی اوزان و بحوری که رودکی به عنوان آغازگر شعر فارسی آن‌ها را به کار برده است و دوم، خوانش مجدّد اشعار شاعر از رهگذر تأمّلات وزنی. در بخش نخست مقاله این نتیجه به دست آمد که شاعر با تمام بحور و اوزان شعر فارسی آشنا بود و بیشتر آن اوزان را در سروده‌های خود به کار بسته است و تنها در چند وزن از ...  بیشتر

تصحیح ده بیت از مسعود سعد

معصومه موسایی

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1384، ، صفحه 119-132

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2005.6345

چکیده
  در مقاله حاضر، ده بیت اشعار مسعود سعد با استناد به نسخه های دیوان و استشهاد به اشعار وی تصحیح شده و دلایلی برای تصحیح یا ترجیح ضبط بعضی نسخه ها بر نسخ دیگر ارائه شده است.  بیشتر