بررسی متون ادبی
استعاره ‏های مفهومی خشم در دیوان خاقانی

عصمت دریکوند؛ ذوالفقار علامی؛ محبوبه مباشری

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 35-64

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.47853.2855

چکیده
  استعاره از مهم‏ترین ابزارهای انتقال زبان از کاربرد حقیقی به کاربرد مجازی و ادبی آن است. از طرفی امروزه استعاره در غرب دیگر خاص شعر و ادبیات و ابزاری برای آراستن کلام نیست؛ بلکه استعاره‏ها به حوزۀ اندیشه و شناخت واردشده و از چشم‏اندازهای مختلف در بسیاری از علوم به کار گرفته شده است. در حوزۀ شعر نیز کاربرد استعاره در عواطف بشری همواره ...  بیشتر

بررسی موقعیت‌ها و سطوح روایی در قصه‌های عامیانۀ بلند با تأکید بر «ابومسلم‌نامه»

کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی

دوره 26، شماره 92 ، تیر 1401، ، صفحه 169-194

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.47534.2851

چکیده
  نقالی در گذشته فرهنگی ایران به معنای گسترده، خواندن و بازگفتن هرگونه داستان است. قصه‌پژوهی، حضور عامل انسانی نقال در انتقال قصه را موردتوجه قرار می‌دهد، اما نشانه‌های حضور، میزان تصرف یا پایبندی وی به منابع را به شکلی روش‌مند و دقیق بررسی نمی‌کند. آشفتگی و اختلاط نقال با راوی و نویسنده نشان می‌دهد قصه‌پژوهان با وجود اذعان به اینکه ...  بیشتر

کنش‌گران زن در داستان‌های برگزیدة چهار طنزپرداز ادبیات نوجوان براساس الگوی گرمس

فاطمه سعیدفر؛ ذوالفقار علامی؛ علی عباسی

دوره 24، شماره 84 ، تیر 1399، ، صفحه 153-182

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2019.23505.1936

چکیده
  یکی از عرصه‌هایی که می‌توان دربارة نقش زن بحث کرد، داستان‌های طنز ادبیات کودک و نوجوان است. در مقالة حاضر، نقش زنان در داستان‌های برگزیدة چهار نویسندة طنزپرداز کودک و نوجوان (مرادی‌کرمانی، حسن‌زاده، اکبرپور و هاشمی) براساس الگوی جهان‌شمول کنش‌گران آلژیرداس ژولین گرمس (1992-1917) بررسی و تحلیل شده است. بر این مبنا، شخصیت‌ها در جایگاه ...  بیشتر