نویسنده = اکبر شایان سرشت
بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

دوره 18، شماره 60، شهریور 1393، صفحه 125-144

محمّد  بهنام‌فر؛ اکبر شامیان ساروکلایی؛ زینب طلایی