دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، اسفند 1382، صفحه 1-83 
معنای ضمنی

صفحه 165-173

10.22054/ltr.2004.6404

فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی