نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

چکیده

«صدسال دگر» و «نوای کاروان» دو مجموعة منتشر شدة تازه‌ای است که به همت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی از میراث نیما یوشیج چاپ‌شده است. تئوری‌های نیما یوشیج دربارة شعر و شاعری در مجموعه‌های دیگر او ازجمله نامه‌ها، حرف‌های همسایه و دربارة شعر و شاعری به‌صورت مبسوط آمده است و علاوه بر آن، مجموعة چاپ شدة پیشین او سیر تحولات شعری او را نشان می‌دهد. باوجوداین بسیاری از اشعار دیگر نیمایوشیج در این دو دفتر اخیر وجود دارند که در تحلیل روند تحولات شعری او حائز اهمیت‌اند. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مهم‌ترین نظریات نیما ازجمله توجه به سمبلیسم، دکلماسیون و روند طبیعی کلام، الگوی وصفی و روایی، عینیت و ذهنیت، هارمونی و استحاله به بررسی این دو مجموعه پرداخته‌ایم. نتایج نشان می-دهد که نیما برای رسیدن به سمبلیسم علاوه بر ادبیات غرب به ادبیات کلاسیک خصوصاً «تمثیل» و «نمادهای عرفانی» علاقة زیادی نشان می‌دهد. چندین شعر نیما در این دو مجموعه «شعر نمایشی» هستند و ساختاری کاملاً نمایشی دارند. نیما از ظرفیت «روایت» و «داستان» برای بیان مطالب خود استفاده می‌کند و تلاش می‌کند تا با طبیعت درآمیزد و برخلاف شعر کلاسیک، توصیفی عینی و بیرونی از آن ارائه بدهد. نیما شعر کلاسیک را دارای وحدتی اندام‌وار نمی‌بیند و تمام عناصر شعر را در راستای ایجاد یک ترکیب هماهنگ که آن را «هارمونی» و «فرم» می‌نامد، قرار می‌دهد. برخی از این اشعار به دلیل تحولات تدریجی شعر نیما بسیار مهم و برخی از اشعار نیز در ردیف بهترین اشعار نیما هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and analysis of two new collections of Nimayoshij poems ("Caravan Song" and "One Hundred Years Later") Based on his theories about poetry

نویسندگان [English]

  • azita moradi 1
  • Mansoureh Tadayoni 2
  • masoud pakdel 2
  • sima mansoori 2

1 Ph.D. Student in Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran

چکیده [English]

One Hundred Years Later" and "The Song of the Caravan" are two newly published collections published by the Academy of Persian Language and Literature on the heritage of Nima Yoshij. Nima Yoshij's views on poetry are fully expressed in her other works, including letters, neighborly speeches, and poetry. However, there are many other poems by Nima yoshij in these two recent books which are important in analyzing the process of her poetic developments. In the present study, considering the most important theories of Nima, including attention to symbolism, declamation and the natural process of theology, we have examined these two sets. The results show that in order to achieve symbolism, in addition to Western literature, Nima shows great interest in classical literature, especially "allegory" and "mystical symbols". Several of Nima's poems in these two collections are "dramatic poems" and have a completely dramatic structure. Nima uses the capacity of "narrative" and "story" to express his content And tries to be one with nature and, unlike classical poetry, to provide an objective and external description of it. Nima does not see classical poetry as having a physical unity and places all the elements of poetry in the direction of creating a harmonious combination, which he calls "harmony" and "form". Some of these poems are very important due to the gradual changes of Nima's poetry and some of them are among the best poems of him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima Yoshij
  • Symbolism
  • Objectivity and subjective
  • Harmony