نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی - واحد تهران جنوب - دانشگاه آزاد اسلامی - تهران - ایران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی - واحد تهران جنوب - دانشگاه آزاد اسلامی - تهران - ایران

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی - واحد تهران جنوب - دانشگاه آزاد اسلامی - تهران - ایران

4 استادیار زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه فرهنگیان - قم - ایران

چکیده

«ادبیات غنایی» به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین انواع ادبی، در چهارچوب نقش «ادبی و عاطفی» زبان مطرح می‌شود و به بیان احساسات و عواطف شخصی «گوینده» می‌پردازد. هدف این نوع ادبی، گزارش و بیان احساسات گوینده و در کنار آن، لذّت بخشیدن به مخاطب است. شیوه‌های کاربرد عناصر غنایی در هر یک از منظومه‌های ادب فارسی متعدد و متنوع است. عواملی مانند «ترکیبات و تعبیرات غنایی»، «توصیفات نرم و لطیف»، «فضای غم‌آلود و انزواطلبی»، «کنشگری عاشق و معشوق»، «تک‌گویی‌های درونی شخصیت اصلی»، و ... از شاخص‌ترین نمودهای ادب غنایی هستند. این پژوهش تلاش می‌کند با بهره‌گیری از «فرانقش اندیشگانی» در رویکرد نقشگرایی هلیدی به مطالعة اشعار غنایی «مذنب بدایونی» یکی از شعرای ناشناختة دورة بازگشت بپردازد. این شاعر غزلسرا از روش‌های مختلفی برای بیان اندیشة غنایی خود استفاده کرده و نکتة قابل تأمل این است که وی در طول دورة شاعری خود دچار تحول نگرش شده و از نگرش ابتدایی خود که مشابه شعرای عاشقانه‌سرای سبک عراقی بوده، در دوره‌ای از زندگی به دیدگاه شعرای «مکتب وقوع» و واسوخت متمایل می‌شود. این پژوهش سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که بر مبنای فرانقش اندیشگانی، تحول جهان‌بینی «مذنب بدایونی» در اشعار غنایی، باعث ایجاد چه تغییراتی در سطح «افعال» به کار رفته شده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تغییر، افول و در نهایت تنزل مقام «معشوق» به‌‌عنوان شخصیت اصلی غزلیات وی، از طریق کاهش میزان حضور این مُشارک در «فرآیندهای مادی و ذهنی» و بسامد بالای «بندهای پرسشی« که معنای «مؤاخذه و عتاب» دارند، نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the linguistic functions of "verb" in the lyrical poems of "Mozneb Badayouni" Relying on the role of thinkers in the role-playing approach

نویسندگان [English]

  • nadereh shahabadi 1
  • ahmad khatami 2
  • alireza salehi 3
  • abolfazl moradi 4

1 azad univercity

2 azad univercity

3 azad univercity

4 farhangeyan univercity

چکیده [English]

Lyrical literature" as one of the most widespread types of literature, is presented in the context of the "literary and emotional" role of language and... The methods of using lyrical elements in each of the systems of Persian literature are numerous and diverse. Factors such as "lyrical compositions and interpretations", "soft and delicate descriptions", "sad and isolationist atmosphere", "loving and beloved action", "inner monologues of the main character", etc. The most manifestations of lyrical literature. This study tries to study the lyrical poems of "Badnauni's sinner", one of the unknown poets of the return period, by using the "role of thought" in Halliday's role-playing approach. This lyric poet used different methods to express his lyrical thought, and it is noteworthy that he changed his attitude during his poetic period, and from his initial attitude, which was similar to the love poems of the Iraqi style house, in the period. One of life tends to the view of the poets of the "school of occurrence" and burning. This study tries to answer the question that based on the paradigm of thought, the evolution of the worldview of the "Bedouin sect" in lyrical poems, what changes have caused the level of "verbs" used? Findings show that the change, decline and ultimately degradation of the status of "beloved" as the main character of his lyric poems, by reducing the presence of this partner in "material and mental processes" and the high frequency of "question marks" Which means "rebuke and rebuke" has been shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lyrical literature
  • role-oriented approach
  • intellectual role-playing
  • Bedouin religion