نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - گروه زبان و ادبیات فارسی

چکیده

این پژوهش به شیوة توصیفی – تحلیلی تلاش می‌کند تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان‌های «خوف» و «نی‌نا» اثر شیوا ارسطویی، با الگوی رابین لیکاف (1975) مطابقت دارد یا الگوهای ارائه شده در این آثار با الگوی مدّنظر در رویکرد DSL در تعارض هستند؟ در این پژوهش از میان شاخصه‌های مدّنظر لیکاف بر سطح واژگانی تأکید شده و هر 5 مؤلفة این سطح شامل «استفادة مکرر از تردیدنماها یا تعدیل‌کننده‌ها»، «کاربرد صورت‌های مؤدبانة زبان و پرهیز از دشواژه‌ها»، «استفاده از قیدهای تشدیدکننده»، «کاربرد صفات عاطفی» و «کاربرد واژگان خاص زنانه» در نظر گرفته شده است. با این هدف پس از طبقه‌بندی داده‌های پژوهش و تحلیل آن‌ها، ابتدا سعی شد که سبک نوشتاری شیوا ارسطویی در سطح گفتار شخصیت‌های زنانة این دو رمان مشخص و سپس با مؤلفه‌های مدّنظر لیکاف انطباق داده شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارسطویی در زمینة انتخاب زبان شخصیت زنان این دو رمان دقت فراوانی داشته و مؤلفه‌هایی مانند سن، طبقة اجتماعی، شغل، تحصیلات و ... در سبک گفتار زنان داستان‌های وی به-وضوح قابل مشاهده هستند و می‌توان ادعا کرد که وی یکی از موفق‌ترین زنان داستان‌نویس در این زمینه است. علاوه بر این، بسیاری از مؤلفه‌های حاکم بر سبک گفتار زنانه در داستان‌های وی با الگوی رابین لیکاف مطابقت دارد. مؤلفه-هایی مانند واژگان خاص زنانه، تردیدنماها، تشدیدکننده‌ها، سوگندواژه‌ها و جملات عاطفی شاخص‌ترین نمودهای این انطباق هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of female speech patterns in the textual context of Shiva Aristotle's novels "Fear and Nine" based on the DSL approach

نویسندگان [English]

  • roya rahimi
  • latifeh salamat bavil
  • ahmad khiali khatibi

islamic azad univercity

چکیده [English]

This research tries to answer the question in a descriptive-analytical way whether the patterns of female speech in the textual context of Shiva Aristotle's novels "Fear" and "Nina" correspond to the model of Robin Likoff (1975). Or are the patterns presented in these works in conflict with the pattern considered in the DSL approach? In this study, among the characteristics considered by Lycaf, the lexical level is emphasized and all 5 components of this level include "repeated use of skeptics or modifiers", "use of polite forms of language and avoidance of suffixes", "use of aggravating adverbs", " The use of "emotional attributes" and "the use of specific feminine words" are considered. With this aim, after classifying the research data and analyzing them, first an attempt was made to determine the writing style of Shiva Aristotle at the level of the speech of the female characters of these two novels and then to adapt it to the components considered by Lycaf. The findings show that Aristotle was very careful in choosing the language of the female characters in these two novels, and components such as age, social class, occupation, education, etc. in the style of women's speech of his stories are clearly visible and can be claimed. She is one of the most successful women novelists in this field. In addition, many of the components of the feminine style of speech in her stories are consistent with Robin Likoff. Components such as feminine vocabulary,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminine speech
  • DSL approach
  • Shiva Aristotle
  • khaof and Nina