نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

نوشتار حاضر پیرامون قصه‌ هایی از مثنوی است که حاوی نکات درمانی و پزشکی است؛ بدین منظور نگارندگان تمام داستان‌های مثنوی را بررسی و موتیف‌های درمانی و پزشکی را از آن استخراج کردند. این گزاره‌ها بدون در نظر داشتن نام گوینده به تجویز های یک پزشک می‌ماند. این پژوهش نشان داد که مولانا با مفاهیم پزشکی آشنا بوده است و برای القای مقصود از گزاره‌ های درمانی و پزشکی استفاده کرده است؛ سراینده در لا به لای داستان‌های مثنوی در کسوت یک پزشک پدیدار شده است و به تشریح بیماری‌ های جسمی و به ویژه بیماری‌ های روحی و طریق درمان آن‌ها پرداخته است. در بسیاری از داستان‌ ها، شخصیت اصلی داستان درگیر یک بیماری جسمی یا روحی بوده که توسط طبیب جسمانی یا روحانی، وضعیت او بهبود یافته است. عمدة مطالب درمانی مطروحه در مثنوی یا دربارة مزاج ‌شناسی یا نبض شناسی، گیاه درمانی و شیوه‌ های درمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of therapeutic motifs in Mathnawi narratives”

نویسندگان [English]

  • AFSANEH SAADATI
  • mohsen mohamadi

sfahan

چکیده [English]

“Review of therapeutic motifs in Mathnawi narratives”
This study is related to those narratives of Mathnawi which contain therapeutic points. For this purpose, the authors discovered the therapeutic and medical motifs from all Mathnawi narratives. These statements are like a medic's prescription, regardless of the narrator's name. This study showed that Rumi was familiar with medical concepts and used therapeutic propositions to induce meaning. This study showed that Rumi was familiar with medical concepts and used therapeutic propositions to induce meaning. The poet has emerged as a physician among the stories of Mathnawi.
He describes physical illnesses, especially mental illnesses, and ways to treat them. The main therapeutic topics discussed in Mathnawi are related to temperament, pulmonology, and herbal medicine and treatment methods. In many narratives, the main character is involved in a physical or mental illness that has been improved by a physical or spiritual physician.
Keywords: Physical and mental diseases, Spiritual mathnawi, Jalaluddin rumi, Medical motif.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical and mental diseases
  • Spiritual mathnawi
  • Jalaluddin rumi
  • Medical motif