نقش «قهرمان» در خلق محتوای حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» شاهنامۀ فردوسی

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سید مهدی نوریان؛ سید مرتضی هاشمی

دوره 26، شماره 93 ، مهر 1401، ، صفحه 149-178

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.51863.3029

چکیده
  اعمال و افکار قهرمان حماسه، نمایانگر آرزوها و خصایص یک ملّت است؛ به‌همین‌دلیل شناخت ویژگی‌های قهرمان حماسه، در پی‌بردن به نقش وی در خلق محتوای حماسی اثر اهمیّت ویژه‌ای دارد، زیرا شاعرِ حماسی با بهره‌گیری از «بینش قهرمانی»، سعی داشته بن‌مایه‌های مؤثّر در حماسی ساختن محتوای اثر را مؤکّد کند. در این پژوهش که به روش تحلیلی ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف

محمد علیجانی؛ محمد آهی

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، ، صفحه 7-28

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.8121

چکیده
  بیوولف کهن‌ترین و بزرگترین اثر حماسی ادبیات انگلستان به زبان انگلیسی قدیم است که قهرمان اصلی آن، بیوولف نام دارد. در شاهنامه هم ابرقهرمان اصلی، رستم است. حماسة بیوولف و شاهنامه، خصوصاً بخش پهلوانی آن و نیز شخصیت‌های اصلی دو حماسه، شباهت‌هایی شایستة تأمل دارند که با تعمق در آن‌ها و تطبیق آن‌ها با یکدیگر، هم به تشابهات شخصیت رستم ...  بیشتر

شخصیّت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریّة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو

رضا ستاری؛ حجّت صفّار حیدری؛ منیره محرابی کالی

دوره 19، شماره 64 ، شهریور 1394، ، صفحه 83-109

چکیده
  همواره روشنفکران و متفکّران مکاتب مختلف به قصد ترسیم سیمای انسان کامل، مؤلّفه‌هایی را ارائه کرده‌اند. آبراهام مزلو از پایه‌گذاران روانشناسی انسان‌گرا، برای انسان کامل مورد نظر خود کـه از آن به فرد خـودشـکوفا تعبیر می‌کند، ویژگی‌هایی را عرضـه می‌کند که طبق دیدگاه وی، در مـورد بیشتر افراد موفّق مصداق دارد. رسـتم یکی از موفّق‌ترین ...  بیشتر

رخش و آذرگشسپ

میرجلال الدین کزازی

دوره 13، شماره 41 ، آذر 1388، ، صفحه 41-48

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2009.6492

چکیده
  اسب پاره ای بایسته وبایسته است، پهلوان را و به اندامی می ما ند گسسته از پیکراو ازاین روی، اسپان پهلوانان نامدار همانند سوارانشان نامدار و ستورانی اند بی همانند وازهرگونه ای دیگر درآ ن میان، رخش نیز همچون سوار خویش رستم، باره ای است شگرف که به شیوه ای راز الود و فراسویی، به پاس این پهلوان به جهان می ا ید. رخش ستوری است سرخفام و بسیار تیزپوی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل داستان«رستم و شغاد» بر اساس روایات ثعالبی فردوسی

شیرزاد طایفی

دوره 11، شماره 33 ، آذر 1386، ، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2007.6436

چکیده
  در این مقاله ضمن عرضه فشرده داستان براساس دو روایت، از چند زاویه به تحلیل آن پرداخته شده است. در این تحلیل مقدمات بروز تراژدی مرگ رستم و دلایل آن، نقاط قوت و ضعف کار فردوسی، تقدیر اندیشی فردوسی و … مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش مقایسه روایت ثعالبی با روایت فردوسی پس از اشاره به خاستگاه داستان‌های ملی و حماسی و شاهنامه‌های منثور، ...  بیشتر