بررسی متون ادبی
تأثیر قدرت بر نثر دورۀ صفوی بر اساس جامعه شناسی زبان با تکیه بر کتاب عالم آرای عباسی

منیژه پورعلی؛ قهرمان شیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2023.70609.3644

چکیده
  چکیدهزبان یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین عناصر سبکی در مطالعات و بررسی‌های ادبی به شمار می‌آید. هر نوع تغییر و تحوّل در فرم و محتوای زبان یک اثر ادبی، نشان دهنده‌ی سیر تحوّلات و تطوّرات نگرشی و دانشی خالق اثر و جامعه‌ی مؤثر بر پدید آمدن آن است. گاه زبان بر پدید آمدن سبک‌های ادبی و شیوه‌های نوشتاری تأثیر مستقیم دارد و گاه به صورت ...  بیشتر