- از افق در تلقی نیچه ای تا افق در تلقی گادامری با تاملی در حکایت هایی از مثنوی معنوی

فرزاد بالو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.44357.2749

چکیده
  گادامر، در حقیقت و روش ، تلقی نیچه از افق را محدود و بسته ارزیابی می کند که فرا روی از آن امکان پذیر نیست . در مثنوی معنوی حکایت هایی چون اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل، قصه جوحی و آن کودک پیش جنازه ی پدر خویش نوحه می کرد » ، نمونه های تحقق عینی افق در تلقی نیچه ای آن هستند چرا که در این حکایات، شخصیت ها مقهور افق های ذهنی و بستة خود محسوب ...  بیشتر